LORI GUNDLAH

301 RT. 103 YORK, MAINE 03909

(207) 337- 3768 gundlah@yahoo.com